Strona główna » Regulamin

Regulamin


 

Regulamin sklepu internetowego
§1
Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy BIAŁY BUCIK - adres internetowy www.bialybucik.pl . Prowadzący Sklep Internetowy: Butshoes Firma Handlowa Ozimska 16 lok. 208 45-057 Opole info@bialybucik.pl tel 774546357, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 754-110-71-44, REGON 531059166


2. Regulamin określa warunki zakupu, zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość w sklepie internetowym www.bialybucik.pl

 

§2
Definicje

1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.bialybucik.pl

2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

3. Sprzedawca: prowadzący sklep internetowy: Butshoes Firma Handlowa ul. Ozimska 16 lok. 208 45-057 Opole info@bialybucik.pl tel 774546357, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 754-110-71-44, REGON 531059166

4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


7. Regulamin - regulamin sklepu internetowego www.bialybucik.pl.


8. Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów ze sprzedawcą.


9. Konto - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz
informacje o złożonych przez niego zamówieniach.


10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.


11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający
złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz
określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


12. Koszyk – element sklepu (oprogramowanie), w którym widoczne są dodane przez klienta produkty do zakupu , a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia,
w szczególności ilości produktów.


13. Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży
między klientem a sprzedawcą.


14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem
a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.


§3
Kontakt


 

Butshoes Firma Handlowa ul. Ozimska 16 lok. 208 45-057 Opole info@bialybucik.pl telefon (poniedziałek- piątek godz. 10.00- 17.00, sobota 10.00- 14.00) 77 4546357

 

Numer rachunku bankowego sprzedawcy Mbank 09114020040000370278947705

 

§4
Wymagania techniczne


Do korzystania ze sklepu potrzebne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do internetu oraz przeglądarka internetowa
b. aktywne konto e-mail,
c. włączona obsługa plików cookies,

§5
Informacje ogólne


1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu z infrastrukturą klienta.


2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest bez zakładania konta (klient podaje niezbędne dane osobowe i adresowe umożliwiające realizację zamówienia) lub po założeniu konta zgodnie z postanowieniami regulaminu.


3. Sprzedający zastrzega, że zdjęcia produktów (użyte na stronie www.bialybucik.pl, stanowiące własność firmy Butshoes Firma Handlowa) są jedynie przykładowe i służą prezentacji produktów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera bądź innego urządzenia, z którego korzysta klient podczas zakupów (kolor, rozmiar, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji produktu.


4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).


§6
Zakładanie Konta w Sklepie


1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych zawartych w formularzu.


2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.


3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w formularzu rejestracji.


4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy (email lub pisemnie).

§7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.


2. Wybrać produkt, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, wybrać przycisk „Przejdź do koszyka” – sprawdzić zawartość koszyka.


3. Wybrać jeden z rodzajów dostarczenia przesyłki.


4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie.

5. Wybrać przycisk „Do kasy”


6. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, , wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia. Wybrać przycisk „Przejdź do potwierdzenia zamówienia”


6. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”


7. jeśli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia w całości lub w części z uwagi na to,
że produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas sprzedający niezwłocznie zawiadomi klienta oraz zwróci mu otrzymaną kwotę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona kwota - według wyboru i za zgodą klienta.

§8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez sprzedającego jest miejsce, w którym produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym produkt powinien zostać odebrany według wskazania klienta).


2. Po wybraniu formy dostawy w podsumowaniu zamówienia klient informowany jest kosztach dostawy.


3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym www.bialybucik.pl odbywa się w podanym w opisie produktu terminie. Większość zamówionych w sklepie produktów przekazywana jest do produkcji po zamówieniu przez klienta. Podany czas realizacji jest maksymalnym okresem oczekiwania na produkty.


4. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić sprzedającego.


5. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji sprzedający zawiadomi klienta o nieudanej próbie dostarczenia produktu.
6. Klient może skorzystać z dostawy lub odbioru zamówionego produktu zgodnie z opcjami wyboru na stornie sklepu.
7. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatność przy odbiorze
b. płatność za pobraniem
c. płatność przelewem na konto sprzedawcy
d. płatności elektroniczne

§9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia.

2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia email, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.


3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24/h od chwili zawarcia umowy
sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze.

4. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany
przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.


5. W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produkt będzie gotowy do
odbioru przez klienta w terminie wskazanym przez sprzedawcę.


6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.


7. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy produktu podane są na stronach sklepu internetowego przy wyborze formy wysyłki oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.


8. Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.


 


§ 10
Odstąpienie od umowy


1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie sklepu w zakładce informacje. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia, klient zakupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu.


2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do produktu (kompletu, zestawu), od którego zakupu klient odstąpił. Produkt powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, dowodem zakupu (oryginał paragonu fiskalnego). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Koszt odesłania produktu do sprzedającego ponosi klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez klienta należności za produkt w sposób analogiczny do wybranego przez klienta sposobu płatności chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami za produkt oraz zwraca koszty przesyłki z zastrzeżeniem, że jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W celu ustalenia warunków zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny +48 77 4546357 lub przez e-mail: info@bialybucik.pl


3. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy sprzedający odeśle klientowi zwrócony produkt na jego koszt.

4. W przypadku stwierdzenia przez sprzedającego śladów użytkowania sprzedający odeśle klientowi zwrócony produkt na jego koszt.


5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11
Reklamacja i gwarancji

1. Klient może złożyć reklamację wobec sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności produktu z umową bądź wad produktu, a także jeżeli działania sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami regulaminu.


2. Reklamację należy złożyć pisemnie


3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której
reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu.


4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji sprzedający powiadomi o tym klienta podając powody tej decyzji.


5. Gdy wymiana bądź naprawa produktu okaże się możliwa, sprzedający powiadomi o tym klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez klienta produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez sprzedającego zwrotu tego produktu.


6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


7. Zwrot zapłaconej przez klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez klienta metody płatności za produkt.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.


2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.


3. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być:

a. w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
administratora.
b. w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie
internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim
te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie
sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu